قابل توجه دانشجویان محترم

    محدوده امتحانی درس اعجاز علمي (2) علوم انساني با کد 38424  به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد:

    درس 1 و  درس 3 تا صفحه 58  و  همچنین  درس 11 حذف می‌باشد و در امتحان نمی‌آید.

    بقيه مطالب كتاب الزاما باید خوانده شود.