قابل توجه دانشجویان گرامی

    حذفیات درس عربي 4 كد: 11205 و زبان قرآن 6 و 7 كد: 12207 و 12208 به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد.

    جزوه مجموعه زبان قرآن (منصوبات و مجرورات): صفحه 123 و 124 و صفحه 147 تا 154 و صفحه 161 حذف مي باشد .

    مجموعه زبان قرآن (نحو كاربردي):صفحات(از صفحه 25 تا 64 و از صفحه 111 تا 124 و از صفحه 171 تا 185 و از صفحه 193 تا 208) جزو امتحان است و بايد خوانده شود.