قابل توجه دانشجویان گرامی

  حذفيات درس علوم قرآن 1  با كدهای 33405 و 38305 (کتاب انگاره تحریف استاد انواری) به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد


  موارد ذکر شده جهت مطالعه آزاد است و در امتحان نمی‌آید.

  1.  ص 54 برخی دانشمندان- تا – ص 55 بخش دوم آیات خاص.

  2.  ص 60 ایراد وارد شده دیگر تا ص 66 هفتم حفظ قرآن.

  3.  ص 76 الف پیامبر اسلام تا ص 77 دلیل دیگر .

  4.  ص 77: شبهه دور درگونه دیگر تا ص 79 چند استدلال نارسا.

  5.  ص 89: 3- باور به تحریف... تا ص 90 2- حدیث محور بودن.

  6.  ص 92: 6- روایاتی بر لزوم ... تا ص 96 اجماع یاتواتر...

  7.  ص 117: ثالثا: تا ص 119 دستاویز دوم.

  8.  ص 125 تلاوت می شوند تا ص 130 آیه رجم در منابع شیعه.

  9.  ص 131: سطر هفتم علامه بلاغی تا ص 136 3- نسخ حکم وتلاوت...

  10.  ص 138: ایده نسخ... تا ص 141 نسخ تلاوت فاقد ...

  11.  ص 144 دستاویز پنجم وششم حذف تا دستاویز هفتم.

  12.  ص 164 پاسخ های ناکارامد تا ص 167 گسیختگی ...

  13.  ص 176 ز: درباره روایاتی تا ص 178 کاستی ها ونارسائی ها...

  14.  ص 182: 1- سیاری 2- حذف تا ص 184 ادعای تواتر.

  15.  ص 188 سیاری در نگاه ... تا ص 189 تفسیر ابی الجارود...

  16.  ص 191: آیه الله خوئی... تا ص 192 تفسیر العیاشی.

  17.  ص 203 مرحوم سیدمرتضی عسگری ...تا 205 الاستغاثه...

  18.  ص 207 برخی از ...ص 209 نتیجه آن که ...