قابل توجه کلیه دانشجويان محترم مقطع كارشناسی ارشد، بر اساس مصوبه شورای علمی مركز مورخ 1399/07/12 ارزشيابی دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد در ايام كرونايی به شرح ذيل می باشد:

   1. دروس جبرانی شامل درس های معرفت شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سياست:

  پاسخ گويی الكترونيكی به 28 سؤال چهار گزينه ای با بارم هر سؤال نيم نمره، 14 نمره در سامانه دروس قسمت آزمون و 6 نمره با شركت دانشجویان در آزمون تشريحی ميان ترم همزمان با دانشجويان كارشناسی در سامانه دروس؛

  2. دروس عادی با نوع دروس مقاله محور - انبوه خوانی - كار كلاسی :

  پاسخ گويی الكترونيكی به 28 سؤال چهار گزينه ای با بارم هر سؤال نيم نمره، 14 نمره در سامانه دروس قسمت آزمون و 6 نمره فعاليت پژوهشی با ارسال موضوع فعاليت پژوهشی توسط استاد درس مربوطه در سامانه ارسال و دريافت تحقيقات ارشد و ارسال فايل تحقيقات انجام شده توسط دانشجو در سامانه مذكور؛

  3. دروس عادی با نوع دروس متن محور :

  پاسخ گويی الكترونيكی به 28 سؤال چهار گزينه ای با بارم هر سؤال نيم نمره، 14 نمره در سامانه دروس قسمت آزمون و 6 نمره فعاليت پژوهشی ملحق به كار كلاسی اشاره شده در مورد 2 با ارسال موضوع فعاليت كار كلاسی توسط استاد درس مربوطه در سامانه ارسال و دريافت تحقيقات ارشد و ارسال فايل کار کلاسی انجام شده توسط دانشجو در سامانه مذكور؛

   4. درس روش تحقيق در قرآن و سنت :

  پاسخ گويی الكترونيكی به 24 سؤال چهار گزينه ای با بارم هر سؤال نيم نمره، 12 نمره در سامانه دروس قسمت آزمون و 8 نمره فعاليت پژوهشی با ارسال موضوع فعاليت پژوهشی توسط استاد درس مربوطه در سامانه ارسال و دريافت تحقيقات ارشد و ارسال فايل تحقيقات انجام شده توسط دانشجو در سامانه مذكور؛

  5. دروس آفلاين :

  پاسخ گويی الكترونيكی به 28 سؤال چهار گزينه ای با بارم هر سؤال نيم نمره، 14 نمره در سامانه دروس قسمت آزمون و احتساب نمره پايان ترم از بيست نمره؛

  منتظر اطلاعيه های بعدی ما باشيد.
  واحد امتحانات