محدوده امتحانی درس كاربرد علوم بلاغي در تفسير با كد 15416  تا پايان درس چهار است و بقيه كتاب جهت مطالعه آزاد می‌باشد.