دانشجويان محترم مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، با توجه به مشکلات پیش آمده به علت بیماری کرونا، آزمون پایانی نيمسال جاري به صورت الكترونيكي و آنلاين  برگزار می گردد، لذا در این خصوص به اطلاعیه مهم ذیل توجه نمایید
  1
  .مقطع كارشناسي
  1-1
  .آزمون پاياني كارشناسي برای هر درس 28 سؤال تستی می باشد، که نمايش هر سؤال به صورت جداگانه خواهد بود، با اين توضيحات كه دانشجو براي پاسخ گويي به هر سؤال تستی 90 ثانیه زمان دارد و می بایست در اين زمان مقرر پاسخ سؤال اول را ثبت نماید و اگر پاسخ سؤال را ثبت ننماید، پس از گذشت 90 ثانیه سؤال غیر فعال و غیر قابل رؤیت خواهد شد و سؤال دوم نمايش داده می شود. در ضمن در پایان پاسخ گویی به سؤالات، 15 دقيقه ديگر هم به دانشجو فرصت ويرايش به کل سؤالات داده مي شود. ( 28 سؤال ضرب 90 ثانیه = 42 دقیقه + 15 دقیقه ویرایش = جمع کل 57 دقیقه)
  1-2 .محدوده زماني آزمون كارشناسي يك ساعت و پنجاه دقيقه است (اگر در حين پاسخ گويي دانشجو با مشكل قطعي اينترنت و ... مواجه شود، پس از وصل شدن از همان سؤال امكان پاسخ گويي فراهم مي باشد) و چنانچه دانشجويي در این محدوده زمانی نتواند در آزمون شرکت نماید ، امكان برگزاري مجدد آزمون با دريافت هزينه وجود دارد. زمان و چگونگي برگزاري آزمون مجدد به انتخاب مركز خواهد بود

  1-3. با توجه به برگزاري الكترونيكي آزمون ها، جهت مساعدت بيشتر با دانشجويان، تاريخ آزمون ها با فاصله يك روز برگزار خواهد شد. لذا تاریخ و ساعت آزمون ها تغییر کرده است، جهت اطلاع حتماً به برنامه امتحانی سامانه خدمات آموزشی مراجعه نمایید
  2 . مقطع كارشناسي ارشد
  2-1
  .آزمون پاياني كارشناسي ارشد برای هر درس 8 سؤال تشریحی (بدون سؤال اختیاری) می باشد، که نمايش هر سؤال به صورت جداگانه خواهد بود، با اين توضيحات كه دانشجو براي پاسخ گويي به هر سؤال تشریحی 15 دقیقه زمان دارد و می بایست در اين زمان مقرر پاسخ سؤال اول را ثبت نماید و اگر پاسخ سؤال را ثبت ننماید، پس از گذشت 15 دقیقه سؤال غیر فعال و غیر قابل رؤیت خواهد شد و سؤال دوم نمايش داده می شود. در ضمن در پایان پاسخ گویی به سؤالات، 15 دقيقه ديگر هم به دانشجو فرصت ويرايش به کل سؤالات داده مي شود. ( 8 سؤال ضرب 15 قیقه = 120 دقیقه + 15 دقیقه ویرایش = جمع کل 135 دقیقه)
  2-2 . محدوده زماني آزمون كارشناسي ارشد سه ساعت است (اگر در حين پاسخ گويي دانشجو با مشكل قطعي اينترنت و ... مواجه شود، پس از وصل شدن از همان سؤال امكان پاسخ گويي فراهم مي باشد) و چنانچه دانشجويي در این محدوده زمانی نتواند در آزمون شرکت نماید ، امكان برگزاري مجدد آزمون با دريافت هزينه وجود دارد. زمان و چگونگي برگزاري آزمون مجدد به انتخاب مركز خواهد بود
  .2-3
  دانشجو می بایست برای پاسخ گویی به آزمون کارشناسی ارشد به تایپ تسلط داشته باشد. لذا ضروري است دانشجوياني كه به تايپ تسلط ندارند تا زمان برگزاري آزمون، تمرين تايپ داشته باشند.

  2-4. . با توجه به برگزاري الكترونيكي آزمون ها، جهت مساعدت بيشتر با دانشجويان، تاريخ آزمون ها با فاصله دو روز برگزار می شود. لذا تاریخ و ساعت آزمون ها تغییر کرده است، جهت اطلاع حتماً به برنامه امتحانی سامانه خدمات آموزشی مراجعه نمایید

  منتظر اطلاعيه هاي تکمیلی بعدي ما باشيد

  موفق و پيروز باشيد

  واحد امتحانات