>


  دروس آفلاین نیم سال نخست 99-1398 مقطع کارشناسی  ارشد
  ردیف کد درس عنوان درس متن درس  واحد نوع محتوا نوع درس محدوده استاد 
  1 36403 بررسی جنبش­‌های مردمی یکصد سال اخیر ایران  جنبش‌های مردمی یکصد سال اخیر ایران 2 جزوه متن محور همه جزوه حجت الاسلام محسن محمدزاده
  2 36404 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 2 جزوه متن محور همه جزوه حجت الاسلام محسن محمدزاده
  3 36405 سیره نبوی سیره نبوی 2 جزوه متن محور همه جزوه حجت الاسلام محسن محمدزاده
  4 36410 تاريخ اسلام در آسياي مركزي و شبه قاره هند تاريخ اسلام در آسياي مركزي و شبه قاره هند 2 جزوه متن محور همه جزوه حجت الاسلام محسن محمدزاده
  5 36411 تاریخ از منظر قرآن تاریخ از منظر قرآن 2 جزوه متن محور همه جزوه معلم
  6 36414 زبان خارجی "با تکیه بر ترجمه متون تاریخی" زبان تخصصی تاریخ 2 جزوه متن محور همه جزوه ابوزاده
  7 36416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2 جزوه متن محور همه جزوه احمدی
  8 35416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2 جزوه متن محور همه جزوه احمدی
  9 34416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2 جزوه متن محور همه جزوه احمدی
  10 37416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2 جزوه متن محور همه جزوه احمدی
  11 35408 فلسفه دین 4 شیعه و اندیشه‌های تقریب میان مذاهب اسلامی 2 جزوه متن محور همه جزوه موسوی مقدم
  12 35409 نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان تعالیم تشیع 2 جزوه متن محور همه جزوه موسوی مقدم
  13 35405 فلسفه دین 1 دین و عقلانیت 2 جزوه متن محور همه جزوه موسوی مقدم
  14 33415 روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت 2 جزوه مقاله محور همه جزوه احمدی    (دررابطه با موضوع مقاله با داخلی 157 تماس بگیرید)
  15 37415 روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت 2 جزوه مقله محور همه جزوه احمدی    (دررابطه با موضوع مقاله با داخلی 157 تماس بگیرید)
  16    34415 روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت 2 جزوه مقاله محور همه جزوه احمدی    (دررابطه با موضوع مقاله با داخلی 157 تماس بگیرید)
  17 33404 تفسیر قرآن(4) تفسیر قرآن 4 (منتخبی از تفسیر کشاف) 4 جزوه متن محور همه جزوه معلم
  18 33407 علوم قرآن(3) علوم قرآن3 (محکم و متشابه) 2 جزوه متن محور همه جزوه معلم
  19 33414 زبان تخصصی(2) متون تخصصی علوم قرآن 2 جزوه متن محور همه جزوه ابوزاده
  20 33409 درس مباني و روش تفسير قرآن 2 روش تفسیر قرآن 1 2 جزوه متن محور همه جزوه معلم
  21 31301 معرفت شناسی معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی 2 جزوه متن محور همه جزوه ابراهیمی
  22 31302 خداشناسی خداشناسی 2 جزوه متن محور همه جزوه ابراهیمی
  23 34401 تبیین اندیشه‌های سیاسی تبیین اندیشه‌های سیاسی 2 جزوه متن محور همه جزوه بابازاده
  24 34414 زبان تخصصی زبان تخصصی اندیشه سیاسی در اسلام 2 جزوه متن محور همه جزوه ابوزاده
  25 34404 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 2 جزوه متن محور همه جزوه بابازاده
  26 34403 اندیشه سیاسی در اسلام (ب) اندیشه سیاسی در اسلام 2 2 جزوه متن محور همه جزوه بابازاده
  27 34406 مباحث نظری و اندیشه سیاسی غرب اندیشه سیاسی غرب 2 جزوه متن محور همه جزوه بابازاده
  28 34412 گرایش‌های جدید در اندیشه سیاسی غرب گرایش‌های جدید در اندیشه سیاسی غرب 2 جزوه متن محور همه جزوه بابازاده
  29 37401 سیره معصومان علیهم السلام بررسی سیره معصومان علیهم السلام 2 جزوه متن محور همه جزوه احمدی
  30 37403 تاریخ سیاسی شیعیان (2): حکومت­های شیعه تاریخ سیاسی شیعیان2 (حکومت های شیعه) 2 جزوه متن محور همه جزوه بابازاده
  31 37404 تاریخ نگاری شیعه (با تأکید بر شناخت منابع) تاریخ نگاری شیعه 2 جزوه متن محور همه جزوه احمدی
  32 37405 خاورشناسان و تاریخ تشیع خاورشناسان و تاریخ تشیع 2 جزوه متن محور همه جزوه احمدی