دروس نيم سال دوم 98 رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی ورودي نيم سال دوم 95
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 15406 معارف نهج البلاغه نهج البلاغه 2 2     کل جزوه حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری آکردی
  2 15411 علوم قرآن(3) علوم قرآن(3) 4     کل جزوه حجت الاسلام یونس حسنی
  3 15414 تفسیر قرآن(3) تفسیر قرآن(3) 4     کل جزوه حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی
  4 15415 تفسیر قرآن(4) تفسیر قرآن(4) 4     کل جزوه حجت الاسلام احمد زارعی
  5 15416 کاربرد علوم بلاغی در تفسیر کاربرد علوم بلاغی در تفسیر 3     کل جزوه حجت الاسلام حسین ناگهی سرچغایی
  6 15418 متون علوم قرآن و تفسیر اعلام می شود 2     اعلام می شود حجت الاسلام حمید رضا رضایی
   دروس نيم سال  دوم 98 رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی ورودي نيم سال اول96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11317 فلسفه اسلامی (4) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     کل جزوه حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا مدرسی
  2 15405 درایه الحدیث آشنايي با احاديث 2 2     کل جزوه حجه الاسلام حسین احمدی حسین آبادی
  3 15402 زبان تخصصی (2) زبان  تخصصي 2     کل جزوه حجه الاسلام دکتر محمد مفتاح
  4 15408 تاریخ تفسیر قرآن(2) تاریخ تفسیر قرآن (2) 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد باقریان
  5 15410 علوم قرآن(2) وحی شناسی استاد کریمی 4     کل کتاب بجز درس هاي 2-3-9-10-13-16- و صفحات 105 تا 120 و ص 149 تا 168 که جهت مطالعه آزاد است  حجت الاسلام اسدالله جمشیدی
  6 15413 تفسیر قرآن(2) تفسیر قرآن(2) 4     تفسیر قرآن(2) حجت الاسلام جواد مهیایی
   دروس نيم سال  دوم 98 رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی ورودي نيم سال دوم 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 31 تا 40 حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  2 15404 تاریخ حدیث آشنایی با احادیث 1 (کلیات) 2     کل جزوه  حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  3 15401 زبان تخصصی (1) زبان  تخصصي 2     درس 1 تا 12 استاد رضا کاظمی راد
  4 15407 تاریخ تفسیر قرآن(1) تاریخ تفسیر قرآن(1) 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد باقریان
  5 15409 علوم قرآن(1) علوم قرآن(1) 2     کل جزوه حجت الاسلام  محسن کریمی قدوسی
  6 15412 تفسیر قرآن(1) تفسیر قرآن(1) 4     کل جزوه حجت الاسلام سيف الله محمدي
   دروس نيم سال  دوم 98 رشته معارف اسلامی وعلوم قرآنی ورودي نيم سال اول97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11205 عربی (4) تجزيه و ترکيب /کتاب حمید محمدی 4 11202   سوره های نبا و نازعات حجت الاسلام محمد حسین علامه
  2 11304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی برهان
  3 11305 آشنایی با ادیان بزرگ آشنايي با اديان 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد باغبانی
  4 11312 معارف قرآن (7) (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام حسن حاج حسینی
  5 11313 معارف قرآن (8) (حقوق و سیاست) حقوق و سیاست در قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام میثم نعمتی
  6 11315 فلسفه اسلامی (2) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 21 تا 30 حجت الاسلام دکتر جواد گلی
  دروس نيم سال  دوم 98 رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی ورودي نيم سال اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11207 زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی 3     کل جزوه حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  2 11203 عربی (2) زبان قرآن 3 2 11202   کل جزوه حجت الاسلام یدالله پور
  3 11206 عربی (5) زبان قرآن 8 3 11202   کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی 1 2     کل جزوه حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  5 11303 تاریخ صدر اسلام تاریخ اسلام 1 2     کل جزوه حجت الاسلام علی واحدی
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) خداشناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  7 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) راه و راهنماشناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام کریم سبحانی
  8 11318 روش تحقیق روش تحقیق 2     کل جزوه حجت الاسلام حسین کریمی
  درس متفرقه ورودي نيم سال اول  98 (این درس برای قبل 98 اختیاری است)
  9 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی