ردیف رشته فلسفه دین رشته علوم قرآنی  رشته اندیشه سیاسی در اسلام رشته دین شناسی رشته تاریخ اسلام رشته تاریخ تشیع دروس جبرانی استاد روز ساعت ج1 ج2 ج3 ج4 ج5 ج6 ج7 ج8 ج9 ج10 ج11 ج12
  1     اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان         حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهری مقدم شنبه 10-11 98/06/23 98/06/30 98/07/06 98/07/13 98/07/20 98/08/04 98/08/11 98/08/18 98/08/25 98/09/02 98/09/09 98/09/16
  2   علوم قرآن(1)           حجت الاسلام شمس‌الله معلم‌کلائی  شنبه 11-12 98/06/23 98/06/30 98/07/06 98/07/13 98/07/20 98/08/04 98/08/11 98/08/18 98/08/25 98/09/02 98/09/09 98/09/16
  3 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی             دکتر یوسف دانشور شنبه 15-16 98/06/23 98/06/30 98/07/06 98/07/13 98/07/20 98/08/04 98/08/11 98/08/18 98/08/25 98/09/02 98/09/09 98/09/16
  4         زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)     دکتر حسین بستان شنبه 15-16 98/06/23 98/06/30 98/07/06 98/07/13 98/07/20 98/08/04 98/08/11 98/08/18 98/08/25 98/09/02 98/09/09 98/09/16
  5   تفسیر قرآن(1)           حجت الاسلام حمید رضا رضایی شنبه 15-16 98/06/23 98/06/30 98/07/06 98/07/13 98/07/20 98/08/04 98/08/11 98/08/18 98/08/25 98/09/02 98/09/09 98/09/16
  6         نقد و بررسی متون تاریخی      دکتر حسین بستان شنبه 16-17 98/06/23 98/06/30 98/07/06 98/07/13 98/07/20 98/08/04 98/08/11 98/08/18 98/08/25 98/09/02 98/09/09 98/09/16
  7 براهین اثبات وجود خدا             دکتر مرتضی صانعی شنبه 16-17 98/06/23 98/06/30 98/07/06 98/07/13 98/07/20 98/08/04 98/08/11 98/08/18 98/08/25 98/09/02 98/09/09 98/09/16
  8     اندیشه سیاسی در اسلام (الف)         حجت الاسلام  محمّدرضا باقرزاده‎ شنبه 16-17 98/06/23 98/06/30 98/07/06 98/07/13 98/07/20 98/08/04 98/08/11 98/08/18 98/08/25 98/09/02 98/09/09 98/09/16
  9           تاریخ سیاسی شیعیان(1): قیام­های شیعه   حجت الاسلام علی واحدی یکشنبه  8-9 98/06/24 98/06/31 98/07/07 98/07/14 98/07/21 98/08/12 98/08/19 98/08/26 98/09/03 98/09/10 98/09/17 98/09/24
  10 بقاء و جاودانگی             حجت الاسلام دکتر رسول باقریان یکشنبه  9-10 98/06/24 98/06/31 98/07/07 98/07/14 98/07/21 98/08/12 98/08/19 98/08/26 98/09/03 98/09/10 98/09/17 98/09/24
  11   تفسیر قرآن(3)           حجت الاسلام دکتر محمد باقریان یکشنبه  11-12 98/06/24 98/06/31 98/07/07 98/07/14 98/07/21 98/08/12 98/08/19 98/08/26 98/09/03 98/09/10 98/09/17 98/09/24
  12       برداشتهای کلامی از قرآن        حجت الاسلام دكتر محمد جعفری یکشنبه  11-12 98/06/24 98/06/31 98/07/07 98/07/14 98/07/21 98/08/12 98/08/19 98/08/26 98/09/03 98/09/10 98/09/17 98/09/24
  13 دین، عرفان و معنویت     فلسفه دین 3       حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی یکشنبه  15-16 98/06/24 98/06/31 98/07/07 98/07/14 98/07/21 98/08/12 98/08/19 98/08/26 98/09/03 98/09/10 98/09/17 98/09/24
  14     مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام         حجت الاسلام دکتر نصرالله سخاوتی یکشنبه  15-16 98/06/24 98/06/31 98/07/07 98/07/14 98/07/21 98/08/12 98/08/19 98/08/26 98/09/03 98/09/10 98/09/17 98/09/24
  15       تاریخ و کلام یهودیت       حجت الاسلام دكتر محمد مفتاح یکشنبه  16-17 98/06/24 98/06/31 98/07/07 98/07/14 98/07/21 98/08/12 98/08/19 98/08/26 98/09/03 98/09/10 98/09/17 98/09/24
  16         سیره علوی     حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی یکشنبه  16-17 98/06/24 98/06/31 98/07/07 98/07/14 98/07/21 98/08/12 98/08/19 98/08/26 98/09/03 98/09/10 98/09/17 98/09/24
  17         نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان     حجت الاسلام علی واحدی دوشنبه 8-9 98/06/25 98/07/01 98/07/08 98/07/15 98/07/22 98/08/13 98/08/20 98/08/27 98/09/04 98/09/11 98/09/18 98/09/25
  18       شیعه در جهان امروز       حجت الاسلام دکتر حسين نقوی دوشنبه 9-10 98/06/25 98/07/01 98/07/08 98/07/15 98/07/22 98/08/13 98/08/20 98/08/27 98/09/04 98/09/11 98/09/18 98/09/25
  19   بررسی ترجمه قرآن           حجت الاسلام جواد آسه دوشنبه 10-11 98/06/25 98/07/01 98/07/08 98/07/15 98/07/22 98/08/13 98/08/20 98/08/27 98/09/04 98/09/11 98/09/18 98/09/25
  20             فلسفه حقوق حجت الاسلام رضا محمدی دوشنبه 10-11 98/06/25 98/07/01 98/07/08 98/07/15 98/07/22 98/08/13 98/08/20 98/08/27 98/09/04 98/09/11 98/09/18 98/09/25
  21   مفردات و اعلام قرآن           حجت الاسلام علی وکیل نیری دوشنبه 14-15 98/06/25 98/07/01 98/07/08 98/07/15 98/07/22 98/08/13 98/08/20 98/08/27 98/09/04 98/09/11 98/09/18 98/09/25
  22           نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه   حجت الاسلام دکتر جواد یاوری دوشنبه 14-15 98/06/25 98/07/01 98/07/08 98/07/15 98/07/22 98/08/13 98/08/20 98/08/27 98/09/04 98/09/11 98/09/18 98/09/25
  23   تفسیر قرآن(2)           حجت الاسلام یونس حسنی دوشنبه 15-16 98/06/25 98/07/01 98/07/08 98/07/15 98/07/22 98/08/13 98/08/20 98/08/27 98/09/04 98/09/11 98/09/18 98/09/25
  24   زبان تخصصی(1)           حجت الاسلام دکتر یاسر ابوزاده سه شنبه 9-10 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  25             فلسفه اخلاق  حجت‌الاسلام دكتر سيداكبر حسینی ‎قلعه‎بهمن سه شنبه 10-11 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  26     بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)          حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش سه شنبه 11-12 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  27 تاریخ  کلام امامیه     فرق و مذاهب اسلامی ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی تاریخ فرق و اندیشه­های کلامی شیعه   حجت الاسلام دکتر سید علی حسنی سه شنبه 11-12 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  28   علوم قرآن(2)           حجت الاسلام دکتر اسدالله جمشیدی سه شنبه 15-16 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  29 وحی و تجربه دینی             حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی سه شنبه 15-16 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  30     شناخت اندیشه های سیاسی          حجت الاسلام علي‎اكبر بیاری سه شنبه 15-16 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  31       فرهنگ و دین اعراب حجاز هنگام ظهور   مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه    حجت الاسلام محمد باقر ملكیان سه شنبه 16-17 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  32     فلسفه سیاسی انقلاب          حجت الاسلام  علي‎اكبر بیاری سه شنبه 16-17 98/06/26 98/07/02 98/07/09 98/07/16 98/08/07 98/08/21 98/08/28 98/09/05 98/09/12 98/09/19 98/09/26 _
  33       نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم) و نحوه مواجهه متفکران مسلمان با آن         حجت الاسلام دكتر رضا رمضان‎نرگسی چهارشنبه 15-16 98/06/27 98/07/03 98/07/10 98/07/17 98/08/01 98/08/08 98/08/15 98/08/22 98/08/29 98/09/06 98/09/13 98/09/20
  34         شناخت روش های تحقیق در تاریخ  روش تحقیق در تاریخ   حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم چهارشنبه 16-17 98/06/27 98/07/03 98/07/10 98/07/17 98/08/01 98/08/08 98/08/15 98/08/22 98/08/29 98/09/06 98/09/13 98/09/20