پیرو نامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مدارک تحصیلی همه دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی (اعم از دولتی و غیر دولتی، غیر حضوری و الکترونیکی و ...) از حیث ارزش تحصیلی از نظر وزارت علوم، قانونی و دارای اعتبار یکسان است و دارندگان مدارک مذکور برای استخدام و استقرار در پست های سازمانی در ادارات و دوایر دولتی از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند.

    مركز آموزش مجازي و نيمه حضوري مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

    مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی