ردیف معارف اسلامی   معارف اسلامی و کلام (فلسفه و کلام اسلامی) قبل 91  معارف اسلامی و تاریخ قبل  91 عمومی و مشترک معارف اسلامی و کلام  معارف اسلامی و فلسفه  معارف اسلامی و تاریخ  معارف اسلامی ورودی بعد  95 معارف اسلامی و اخلاق، ادیان، علوم تربیتی ورودی بعد  95 معارف اسلامی و تاریخ، علوم قرآنی و کلام بعد 95 استاد روز ساعت ج1 ج2 ج3 ج4 ج5 ج6 ج7 ج8 ج9 ج10 ج11 ج12
  1 زبان انگلیسی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی ابوزاده شنبه 8-9 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  2   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاریخ فلسفه اسلامی رصافی شنبه 8-9 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  3 زبان انگلیسی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی ابوزاده شنبه 9-10 97/06/31 97/07/07 97/07/14 _ _ _ _ _ _ _ _ _
  4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اخلاق اسلامی 1و2 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) دکتر احمدی‌کاشانی شنبه 10-11 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اخلاق اسلامی 1و2 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) دکتر احمدی‌کاشانی شنبه 11-12 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معارف قرآن 7 (حقوق و سیاست در قرآن) ـ معارف قرآن 7 (حقوق و سیاست در قرآن) دکتر نعمتی شنبه 11-12 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  7 اقتصاد اسلامی ـ ـ ـ ـ ـ ـ اقتصاد اسلامی ـ ـ شفیعی‌نژاد شنبه 14-15 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  8 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاریخ تفسیر قرآن(1) ـ استاد محمد رضا داودی کهکی شنبه 15-16 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  9 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن ـ انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی و ریشه های آن ـ ـ ـ انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران جلال آبادی شنبه 15-16 _ 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  10 فقه (1) فقه (2) ـ فقه (1) ـ ـ ـ فقه (1) ـ ـ محمد صادق امین دین شنبه 16-17 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  11 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تفسیر قرآن(1) (با تکیه بر آیات و روایات) ـ دکتر فقیهی شنبه 16-17 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  12 زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی فارسی فارسی فارسی کاویانی یکشنبه 8-9 _ 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  13 روان‌شناسی کاربردی (2) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حیدری یکشنبه 8-9 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  14 آشنایی با ادیان آشنایی با ادیان بزرگ آشنایی با ادیان آشنایی با ادیان ـ ـ ـ آشنایی با ادیان ـ آشنایی با ادیان بزرگ دکتر باغبانی یکشنبه 8-9 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  15 معارف شیعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ معارف شیعه ـ ـ حسین‌پور یکشنبه 9-10 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  16 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نقش ادبیات عرب در تفسیر ـ حجت الاسلام احمد طاهری نیا یکشنبه 9-10 _ _ 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  17 ـ فلسفه اسلامی (2) ـ ـ ـ ـ ـ آموزش فلسفه (3) ـ فلسفه اسلامی (2) دکتر کهنوجی یکشنبه 9-10 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  18 عربی (6) ـ ـ ادبیات عرب (3) ـ ـ ـ زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) عربی (5) عربی (5) دکتر سبحانی یکشنبه 10-11 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  19 تاریخ آشنایی با کشورهای اسلامی ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاریخ آشنایی با کشورهای اسلامی ـ تاریخ آشنایی با کشورهای اسلامی یعقوبی یکشنبه 10-11 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  20             تاریخ و سیره اهل بیت (2) (امام حسن و امام حسین ع، امام سجاد ع)     تاریخ و سیره اهل بیت (2) (امام حسن و امام حسین ع، امام سجاد ع) واحدی یکشنبه 11-12 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  21 روش تحقیق روش تحقیق 1و2 روش تحقیق در تاریخ روش تحقیق ـ ـ ـ روش تحقیق روش تحقیق روش تحقیق کریمی یکشنبه 11-12 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  22 کلیات اقتصاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شفیعی‌نژاد یکشنبه 14-15 _ _ 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  23 ـ ـ ـ ـ کلام اسلامی ـ ـ ـ ـ ـ حسن احمدی یکشنبه 15-16 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  24 عربی (4)-ادبیات عرب 5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ زبان قرآن 6و7 (نحو) ـ عربی (4) علامه یکشنبه 15-16 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  25 عربی (4)-ادبیات عرب 5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ زبان قرآن 6و7 (نحو) ـ عربی (4) علامه یکشنبه 16-17 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  26 ـ ـ ـ ـ کلام اسلامی ـ ـ ـ ـ ـ حسن احمدی یکشنبه 16-17 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  27 معارف قرآن 3(انسان‌شناسی) ـ انسان در اسلام انسان شناسی در قرآن ـ ـ ـ معارف قرآن 4 (انسان شناسی در قرآن) معارف قرآن 4 (انسان شناسی در قرآن) معارف قرآن 4 (انسان شناسی در قرآن) دکتر گلی دوشنبه 8-9 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  28     کلیات تمدن اسلامی       کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی حجت الاسلام دکتر یاوری دوشنبه 8-9 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  29 معارف قرآن 4(قرآن‌شناسی) علوم قرآنی آشنایی با علوم قرآن و حدیث قرآن شناسی ـ ـ ـ معارف قرآن 1 (قرآن شناسی) معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) معارف قرآن 1 (قرآن شناسی) دکتر باقریان دوشنبه 8-9 _ 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  30 معارف قرآن 4(قرآن‌شناسی) علوم قرآنی آشنایی با علوم قرآن و حدیث قرآن شناسی ـ ـ ـ معارف قرآن 1 (قرآن شناسی) معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) معارف قرآن 1 (قرآن شناسی) دکتر باقریان دوشنبه 9-10 _ 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 _ _ _ _ _ _
  31 سیره معصومین(ع) ـ ـ سیره معصومین(ع) ـ ـ ـ سیره معصومان(ع) ـ ـ امین‌رستمی دوشنبه 9-10 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  32 تاریخ تصوف و عرفان اصول عقائد 4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاریخ تصوف و عرفان دکتر جعفر احمدی دوشنبه 10-11 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  33 عربی (2) ادبیات عرب 2 ـ ادبیات عرب (2) ادبیات عرب (2) ادبیات عرب (2) ادبیات عرب (2) زبان قرآن 3 (نحو) عربی (2) عربی (2) ناصری دوشنبه 10-11 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  34 معارف قرآن 1(خداشناسی) اصول عقائد 1 تفسیر موضوعی قرآن  خداشناسی در قرآن ـ ـ ـ معارف قرآن 2 (خداشناسی در قرآن) معارف قرآن (2) (خداشناسی) معارف قرآن (2) (خداشناسی) محمدجواد نیکدل دوشنبه 11-12 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  35                   تاریخ اسلام در قرآن حجت الاسلام احمدیان دوشنبه 11-12 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  36 فقه (3) فقه 4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابراهیمی دوشنبه 11-12 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  37 معارف قرآن 1(خداشناسی) اصول عقائد 1 تفسیر موضوعی قرآن  خداشناسی در قرآن ـ ـ ـ معارف قرآن 2 (خداشناسی در قرآن) معارف قرآن (2) (خداشناسی) معارف قرآن (2) (خداشناسی) محمدجواد نیکدل دوشنبه 14-15 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 _ _ _ _ _ _
  38 فقه (2) ـ ـ فقه (2) ـ ـ ـ فقه (2) ـ ـ حسینی دوشنبه 15-16 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  39 نظام سیاسی ـ ـ نظام سیاسی نظام سیاسی نظام سیاسی نظام سیاسی نظام سیاسی ـ ـ بابازاده دوشنبه 15-16 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  40 دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده دانش خانواده محمدی دوشنبه 16-17 _ 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  41   فلسفه اسلامی (3) ـ ـ ـ ـ ـ آموزش فلسفه (4)   فلسفه اسلامی (3) دریاباری سه شنبه 8-9 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  42   ـ ـ ـ ـ ـ ـ آموزش فلسفه 1و2 فلسفه اسلامی (1) فلسفه اسلامی (1) دکتر خدابخشیان سه شنبه 8-9 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  43 معارف قرآن 5(راه و راهنماشناسی) اصول عقائد 2 اندیشه اسلامی (2) راه و راهنماشناسی در قرآن ـ ـ ـ معارف قرآن 5 (راه و راهنماشناسی در قرآن) معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) دکتر سبحانی سه شنبه 8-9 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  44   فلسفه اسلامی (3) ـ ـ ـ ـ ـ آموزش فلسفه (4)   فلسفه اسلامی (3) دریاباری سه شنبه 9-10 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 _ _ _ _ _ _
  45 معارف قرآن 5(راه و راهنماشناسی) اصول عقائد 2 اندیشه اسلامی (2) راه و راهنماشناسی در قرآن ـ ـ ـ معارف قرآن 5 (راه و راهنماشناسی در قرآن) معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) دکتر سبحانی سه شنبه 9-10 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 _ _ _ _ _ _
  46 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آموزش فلسفه 1و2 فلسفه اسلامی (1) فلسفه اسلامی (1) دکتر خدابخشیان سه شنبه 9-10 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  47 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق ـ فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق ـ فلسفه اخلاق ـ فلسفه اخلاق دکتر خدابخشیان سه شنبه 10-11 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  48 ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاریخ و سیره اهل‌بیت (1) امام علی و حضرت فاطمه ـ ـ تاریخ و سیره اهل بیت (1) (امام علی ع، حضرت زهرا س) حجت الاسلام اسماعیل زاده سه شنبه 10-11 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  49 ـ کلام 1 ـ درآمدی بر کلام اسلامی 1 ـ ـ ـ اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی 1 موسوی‌مقدم سه شنبه 10-11 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  50 اصطلاحات عرفان اسلامی ـ آشنایی با فلسفه و عرفان ـ تصوف و عرفان اسلامی کلیات عرفان اسلامی ـ آشنایی با عرفان اسلامی ـ مبانی عرفان دکتر نوروزی سه شنبه 11-12 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  51 معارف قرآن 2(جهان‌شناسی) تفسیر قرآن 2 ـ جهان شناسی در قرآن ـ ـ ـ معارف قرآن 3 (جهان شناسی در قرآن) معارف قرآن 3 (جهان شناسی در قرآن) معارف قرآن 3 (جهان شناسی در قرآن) ابراهیمی سه شنبه 14-15 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  52 تعلیم و تربیت اسلامی ـ ـ تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی ـ ـ دکتر مظلومی سه شنبه 15-16 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  53 تاریخ اسلام (1) تاریخ تحلیلی اسلام 1و2 تاریخ اسلام تخصصی(1) تاریخ اسلام (1) ـ ـ ـ تاریخ تحلیلی صدر اسلام تاریخ صدر اسلام تاریخ صدر اسلام اسعدی سه شنبه 15-16 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  54 روان‌شناسی کاربردی (1) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رضائیان سه شنبه 16-17 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  55 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ منتخب متون اخلاقی (انگلیسی) زبان تخصصی استاد رضا جعفری سه شنبه 16-17 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  56 مبانی فقه و اصول ـ مبادی فقه و اصول مبانی فقه و اصول مبانی فقه و اصول مبانی فقه و اصول مبانی فقه و اصول مبانی فقه و اصول ـ ـ دکتر بهارلوئی سه شنبه 16-17 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  57 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ علوم قرآن(1) (با تکیه بر آیات و روایات) ـ حجت الاسلام علی اوسط باقری چهارشنبه 8-9 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  58 منطق منطق منطق درآمدی بر منطق درآمدی بر منطق درآمدی بر منطق درآمدی بر منطق درآمدی بر منطق   درآمدی بر منطق حجت الاسلام غلامحسین تدینی ثانی چهارشنبه 8-9 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  59 عربی (5)-ادبیات عرب 6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دکتر محمدعلیزاده چهارشنبه 9-10 _ 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  60 عربی (1) ادبیات عرب 1 صرف و نحو 1 ادبیات عرب (1) ادبیات عرب (1) ادبیات عرب (1) ادبیات عرب (1) زبان قرآن 1و2 (صرف) عربی (1) عربی (1) معلم‌کلائی چهارشنبه 9-10 _ 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  61 عربی (5)-ادبیات عرب 6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دکتر محمدعلیزاده چهارشنبه 10-11 _ 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  62 مدیریت اسلامی ـ ـ ـ ـ ـ ـ مدیریت اسلامی ـ ـ مکوندی چهارشنبه 10-11 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  63 عربی (1) ادبیات عرب 1 صرف و نحو 1 ادبیات عرب (1) ادبیات عرب (1) ادبیات عرب (1) ادبیات عرب (1) زبان قرآن 1و2 (صرف) عربی (1) عربی (1) معلم‌کلائی چهارشنبه 10-11 _ 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  64 عربی (3)-ادبیات عرب 4 ادبیات عرب 3و4 ـ ـ ـ ـ ـ زبان قرآن 4و5 (نحو) عربی (3) عربی (3) دکتر یدالله‌پور چهارشنبه 10-11 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  65 عربی (3)-ادبیات عرب 4 ادبیات عرب 3و4 ـ ـ ـ ـ ـ زبان قرآن 4و5 (نحو) عربی (3) عربی (3) دکتر یدالله‌پور چهارشنبه 11-12 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  66 آشنایی با احادیث 1 (کلیات) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاریخ حدیث آشنایی با احادیث 1 (کلیات) معلم‌کلائی چهارشنبه 11-12 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  67 زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی 1) زبان تخصصی 1و2 زبان تخصصی 1و2 ـ ـ ـ ـ زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی 1) زبان تخصصی 1و2 زبان تخصصی 1و2 کاظمی راد چهارشنبه 15-16 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  68 تاریخ تحلیلی معاصر ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاریخ تحلیلی معاصر ـ ـ شمس اللهی چهارشنبه 16-17 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  69 زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی 1) زبان تخصصی 1و2 زبان تخصصی 1و2 ـ ـ ـ ـ زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی 1) زبان تخصصی 1و2 زبان تخصصی 1و2 کاظمی راد چهارشنبه 16-17 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  70 ـ ـ تاریخ علوم در اسلام (1) ـ ـ ـ ـ ـ ـ تاریخ علوم در اسلام (1) استاد پرهیزکار پنج شنبه 8-9 97/07/05 97/07/12 97/07/19 97/07/26 97/08/03 97/08/10 97/08/24 97/09/01 97/09/08 97/09/15 97/09/22 97/09/29
  71 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معارف قرآن 6 (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) ـ معارف قرآن 6 (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) دکتر غفاری‌فر پنج شنبه 9-10 97/07/05 97/07/12 97/07/19 97/07/26 97/08/03 97/08/10 97/08/24 97/09/01 97/09/08 97/09/15 97/09/22 97/09/29
  72 اخلاق اسلامی ـ اخلاق اسلامی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصطفی محمدی شکیب پنج شنبه 10-11 97/07/05 97/07/12 97/07/19 97/07/26 97/08/03 97/08/10 97/08/24 97/09/01 97/09/08 97/09/15 97/09/22 97/09/29
  73 ـ کلام 2 ـ درآمدی بر کلام اسلامی 2 ـ ـ ـ اندیشه اسلامی 2 اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی 2 محمدرضا اسدی پنج شنبه 10-11 97/07/05 97/07/12 97/07/19 97/07/26 97/08/03 97/08/10 97/08/24 97/09/01 97/09/08 97/09/15 97/09/22 97/09/29