اداره رفاه دانشجویان دانشگاه همانند پل ارتباطی بین عزیزان دانشجو و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری  بوده  و شما می‌توانید به نسبت اعتبارات، وامها و سایر امکاناتی که آن صندوق به این دانشگاه اختصاص می‌دهد از مزایای آن استفاده نمائید. با توجه به محدودیت اعتبارات، وامهای دانشجویی به دانشجویان مستعد و واجد شرایط و درحین تحصیل پرداخت می شود. خدمات رفاهی دانشجویی شامل موارد زیراست:

    1-اعطای وام دانشجویی، بن دانشجویی و ازدواج دانشجویی: در صورت اعلام صندوق برای هر یک از موارد فوق، دانشجویان را ثبت نام کرده و پس از قرعه کشی (در صورت نیاز)، دانشجویان جهت دریافت تسهیلات به صندوق معرفی خواهند شد.

    2- بیمه دانشجویی: در صورت برگزاری کلاس‌های حضوری و ایام امتحانات و اردوها اقدام به بیمه خواهد شد.

    جهت ارتباط با اداره خدمات دانشجویی با داخلی 138 جناب آقای اسماعیل جدایی تماس گرفته شود.