نیم‌سال دوم
  نوع برنامه
  تاریخ
  درخواست مرخصی 97/6/5 تا 97/6/10
  انتخاب واحد 97/6/5 تا 97/6/10
  شروع نیم‌سال 97/6/17
  حذف و اضافه 97/6/25 تا 97/6/28
  شروع کلاس‌ها 97/6/31
  حذف اضطراری و حذف ترم 97/7/1  تا 5 هفته مانده به امتحانات پایان ترم
  تذکر: دروس ارائه شده، برنامه کلاسي و تذکرات راجع به انتخاب واحد را می‌توانید در سایت مرکز آموزش مجازی ونیمه‌حضوری ملاحظه فرمائید.