قابل توجه دانشجویان گرامی

    تاریخ انتخاب واحد، اخذ مرخصی، حذف و اضافه و شروع  نیم‌سال دوم 95-94 به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد.

    انتخاب واحد و اخذ مرخصی: 22/10 تا 24/10/1394

    حذف و اضافه: 1/11 تا 3/11/1394

    شروع نیم‌سال تحصیلی: 3/11/1394

    تذکر: دروس ارائه شده، برنامه کلاسي، تاريخ امتحانات ميان ترم و پايان ترم و تذکرات راجع به انتخاب واحد متعاقباً به استحضار مي‌رسد.